Ανοίγουν οι εκκλησίες από αύριο Δευτέρα

Κυριακή 17 Ιανουαρίου 2021

Εγκύκλιο «Περί της λειτουργίας των Ιερών Ναών κατά το χρονικό διάστημα από την 18η Ιανουαρίου έως και την 25η Ιανουαρίου ε.ε.» εξέδωσε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Η Ιερά Σύνοδος ενημερώνει την Ιερά Αρχιεπισκοπή και τις Ιερές Μητροπόλεις για την λειτουργία των Ιερών Ναών κατά το χρονικό διάστημα από 18 έως 25 Ιανουαρίου 2021.

Τέλος η Ιερά Συνόδος επισημαίνει την ανάγκη ακριβούς τηρήσεως όλων των θεσπισθέντων υγειονομικών διατάξεων κατά της διαδόσεως της πανδημίας του νέου κορωνοιού.

«Περί τς λειτουργίας τν ερν Ναν κατά τό χρονικό διάστημα πό τήν 18η ανουαρίου ως καί τήν 25η ανουαρίου .

Αθηνησι τη‚ 16 ανουαρίου 2021

Πρς τν ερ ρχιεπισκοπ θηνν κα τίς ερές Μητροπλεις τς κκλησας τς λλδος

Διά το παρόντος, σς ποστέλλουμε συνημμένα τήν π᾿ ριθ. Δ1α/Γ.Π. Οικ.: 3060/1512021 Κοινή πουργική πόφαση (Φ.Ε.Κ. Β΄ 89/1612021), μέ θέμα: «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00».

Σύμφωνα μέ τίς προβλέψεις τς ς νω Κ.Υ.Α. (σελ. 824, 838, 850 καί 851) πιτρέπεται πό αστηρούς περιορισμούς λειτουργία τν ερν Ναν παρουσί καθορισμένου ριθμο πιστν πό τήν 6η πρωινή τς Δευτέρας 18ης ως τήν 6η πρωινή τς Δευτέρας 25ης ανουαρίου .., τηρουμένων τν ς κάτωθι μέτρων τά ποα Διαρκής ερά Σύνοδος, μέ προγενέστερη πόφασή Της, χει ρίσει:

1) Ο εροί Ναοί θά παραμένουν νοικτοί γιά τούς πιστούς καθημερινά, τόσο γιά προσκύνηση καί κατ’ δίαν προσευχή, σο καί γιά συμμετοχή στήν Θεία Λειτουργία καί τίς λοιπές ερές κολουθίες, τίς εροπραξίες, τά ερά Μυστήρια (Γάμου, Βαπτίσεως κ.λπ.) καί τίς ξόδιες κολουθίες.

2) Κατά τήν εσοδο στόν ερό Ναό πρέπει νά φαρμόζεται, μέ τήν πιτήρηση εδικά ξουσιοδοτηθέντος πί τούτ προσώπου, τήρηση τς ποστάσεως τν δύο (2) μέτρων μεταξύ τν πιστν. παρουσία πιστν ντός τν ερν Ναν θά εναι σύμφωνη μέ τήν ναλογία το νός (1) προσώπου νά εκοσι πέντε (25) τ.μ. πιφανείας καί μέ λάχιστη πόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ τους, μέ μέγιστο πιτρεπόμενο ριθμό πιστν τά πενήντα (50) πρόσωπα. Κατά τόν πολογισμό τν ς νω προσώπων, σύμφωνα μέ σα ρίζονται στήν ν θέματι Κ.Υ.Α. (ρθρο 1, παρ. 2), ξαιρονται ο Λειτουργοί καί τό προσωπικό το ερο Ναο (εροψάλτες, νεωκόροι, πίτροποι κλπ.).

3) Ο πιστοί, κατά τήν διάρκεια τς παραμονς τους στόν ερό Ναό, ποχρεονται νά φορον προστατευτικό κάλυμμα προσώπου (φασμάτινη μάσκα), τήν ποία θά φαιρον μόνο γιά τήν Θεία Μετάληψη. άν κάποιος πιστός, κατά τήν διάρκεια παραμονς του στόν ερό Ναό παρουσιάσει συμπτώματα σθενείας, πιβάλλεται μεση καί σφαλής πομάκρυνσή του , φ’ σον τοτο δέν εναι δυνατόν, σφαλής μετακίνησή του σέ ατοτελ χρο, μέ σκοπό νά ποφευχθε παφή του μέ λλα πρόσωπα. Πρός ντιμετώπιση τέτοιου εδους φαινομένων, κρίνεται ποχρεωτική πρόβλεψη γιά τήν παρξη κατάλληλου χώρου (π.χ. γραφεο, χρος στό πνευματικό κέντρο κλπ.) μέ παρκ ξαερισμό, που θά πάρχουν μάσκες, χαρτομάνδηλα, πλαστική σακούλα γιά τήν πόρριψη γειονομικο λικο καί ντισηπτικό διάλυμα χειρν.

4) Πρός τόν σκοπό τς νημερώσεως καί καλς ξυπηρετήσεως τν πιστν, λλά καί τς πιστς φαρμογς τν προβλεπομένων γειονομικν μέτρων, τά κκλησιαστικά Συμβούλια λων τν ερν Ναν ποχρεονται νά ναρτον στούς πίνακες νακοινώσεων καί στίς πάρχουσες στοσελίδες τους τά ξς: α) τόν συνολικό ριθμό τν πιστν, ο ποοι δύνανται νά παρευρίσκονται ταυτοχρόνως ντός το ερο Ναο, συμφώνως πρός τίς νωτέρω γειονομικές ποδείξεις, β) τό ράριο τελέσεως τν ερν κολουθιν καί γ) τό ράριο κατά τό ποο ερός Ναός θά παραμένει νοικτός γιά τήν προσέλευση τν πιστν.

5) Τά ργανα διοικήσεως (πίτροποι), τό προσωπικό το ερο Ναο (νεωκόροι) καί ο θελοντές (ερόπαιδες κλπ.) ποχρεονται νά φέρουν τά πό το νόμου προβλεπόμενα μέτρα προστασίας (μάσκα, γάντια κλπ.). ξαιρονται μόνο ο θρησκευτικοί λειτουργοί καί ο εροψάλτες καί ατοί μόνο κατά τήν ρα τελέσεως τν ερν κολουθιν. ριθμός τν εροψαλτν κάθε ναλογίου δέν δύναται νά περβαίνει τόν ριθμό τν τριν (3), ν εναι πιβεβλημένο νά τηρεται μεταξύ τους πόσταση τριν (3) μέτρων.

6) Στίς εσόδους τν ερν Ναν θά τοποθετηθον ντισηπτικά/πολυμαντικά, γιά τήν ποχρεωτική πολύμανση τν χειρν λων τν εσερχομένων, ν σέ μφανές σημεο το ερο Ναο θά τοποθετηθε καί προβλεπόμενος ναγκαος ξοπλισμός γιεινς (χαρτομάνδηλα, χάρτινες πετσέτες κλπ.).

7) που παρέχεται δυνατότητα διευθετήσεως το χώρου κάστου ερο Ναο μέ σκοπό τήν παρουσία τν πιστν σύμφωνα μέ τήν ς νω ναλογία το νός (1) προσώπου νά εκοσι πέντε (25) τ.μ. πιφανείας καί μέ λάχιστη πόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ τους, πρέπει νά διατηρονται ντός τν ερν Ναν μόνο τά ντιστοιχοντα στούς προσερχομένους καθίσματα. Τά περισσεύοντα καθίσματα, καλό εναι νά μεταφέρονται κτός Ατν.

8) φυσικός ξαερισμός τν ερν Ναν εναι ποχρεωτικός γιά σο τό δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα πιτρέπουν ο καιρικές συνθκες το χειμνος, κόμη καί κατά τήν διάρκεια χρήσεως κλιματισμο.

9) Εναι πολύτως παραίτητη συχνή καί σχολαστική καθαριότητα τν ερν Ναν, καθώς καί τακτική πολύμανση τν σημείων καί τν πιφανειν το ερο Ναο που παρατηρεται συχνή πρόσβαση τν πιστν.

10) Κατά τήν προσέλευση στήν Θεία Μετάληψη, τήν διανομή το ντιδώρου καί λλων ελογιν (ρτου, κολλύβων κλπ.) παιτεται, μέ εθύνη το κκλησιαστικο Συμβουλίου, νά τηρεται μέ κρίβεια προβλεπόμενη πόσταση τν δύο (2) μέτρων μεταξύ τν πιστν.

11) Ο κατά τόπους Σεβασμιώτατοι Μητροπολίτες δύνανται, κατά τήν μφρονα ποιμαντική τους κρίση, νά πιτρέψουν: α) σέ σους ερούς Ναούς φίστανται περισσότεροι το νός φημέριοι, τήν τέλεση περισσοτέρων Θείων Λειτουργιν τήν δια μέρα, πρός ποφυγή συνωστισμο τν πιστν, φο γιά μισή ρα μεταξύ τν Λειτουργιν ξαερίζεται παρκς ερός Ναός, β) τήν τέλεση τς κολουθίας το ρθρου φ’ σπέρας, μετά τήν κολουθία το σπερινο καί γ) τήν χρονική μετάθεση τν μικρν γρυπνιν κατά τίς πογευματινές ρες, λόγ τς σχύουσας παγορεύσεως κυκλοφορίας μετά τίς 21.00.

12) σοι πό τούς πιστούς νήκουν σέ γειονομικς επαθες μάδες (λικιωμένοι, σθενες πάσχοντες πό ναπνευστικά προβλήματα σακχαρώδη διαβήτη καρδιαγγειακά νοσήματα, νοσοκατεσταλμένοι) παρακαλονται νά ποφεύγουν τήν ξοδο κ τς οκίας ατν, χάριν τς προστασίας τς γείας τους. Ο πεύθυνοι ερες τν νοριν τους χουν εθύνη καί καθκον νά ρυθμίσουν τήν κατ᾿ οκον διακονία τους.

13) Σύμφωνα καί μέ παλαιότερες ποφάσεις τς Διαρκος ερς Συνόδου, συνιστται μετά λιτότητος καί πλότητος τέλεση τν ερν κολουθιν, συμφώνως πρός τό θος καί τήν παράδοση τς ρθοδόξου Καθολικς κκλησίας καί μέ τήν μέγιστη κατά τό δυνατόν συντομία, γιά τόν προφαν λόγο τς ποφυγς πολύωρου συγχρωτισμο τν πιστν.

14) φαρμογή τν μέτρων ατν περιλαμβάνει: α) λους τούς Καθεδρικούς, Μητροπολιτικούς, νοριακούς, Προσκυνηματικούς, Κοιμητηριακούς, δρυματικούς κλπ. ερούς Ναούς, τά Μητροπολιτικά καί νοριακά Παρεκκλήσια καί β) τίς ερές Μονές καί τά συχαστήρια. ριθμός πιστν, τόν ποον πιτρέπεται νά δέχονται ο εροί Ναοί τν Μονν (ποκλειστικά καί μόνο κατά τήν ρα τν κολουθιν, χωρίς νά παρέχεται δυνατότητα φιλοξενίας διανυκτερεύσεως) δέν εναι δυνατόν νά περβαίνει τήν ναλογία το νός (1) προσώπου νά εκοσι πέντε (25) τ.μ. καί μέ πόσταση δύο (2) μέτρων μεταξύ τους μέ νώτατο ριο τά πενήντα (50) πρόσωπα.

15) Δέν πιτρέπεται προσέλευση πιστν στά Παρεκκλήσια τά ποα ερίσκονται ντός διωτικν κτημάτων, κτιρίων καί πιχειρήσεων (π.χ. συγκροτημάτων κατοικιν, κέντρων κδηλώσεων, ξενοδοχείων κλπ.) διότι, ς διωτικοί Ναοί, εναι προορισμένοι γιά τήν ξυπηρέτηση τν θρησκευτικν ναγκν τν διοκτητν καί τν οκείων τους.

16) Τά Γραφεα Τύπου τν ερν Μητροπόλεων καλονται, πό τίς δηγίες καί κατευθύνσεις τν κατά τόπους Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτν, νά πιδείξουν διαίτερη προσοχή στίς νακοινώσεις ο ποες κδίδονται πό τν ερν Μητροπόλεων, τν ερν Ναν καί Μονν περί το προγράμματος τν ερν κολουθιν, στε νά εναι κατά πάντα σύμφωνες μέ σα προβλέπονται στήν ς νω Κ.Υ.Α., ν διαίτερη προσοχή πρέπει νά πιδειχθε καί στίς δημοσιευόμενες φωτογραφίες.

Τέλος, σς πενθυμίζουμε τήν πισήμανση τς Διαρκος ερς Συνόδου, ς πρός τήν νάγκη κριβος τηρήσεως λων τν θεσπισθέντων γειονομικν διατάξεων κατά τς διαδόσεως τς πανδημίας το νέου κορωνοϊο καί παρακαλομε διά τά καθ᾿ μς.

ντολ καί ξουσιοδοτήσει τς ερς Συνόδου

ρχιγραμματες

ρεν Φιλόθεος