Ημέρα αθλητισμού σε όλα τα σχολεία την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου

Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2019

Με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού 2019 η οποί́α θα εορταστεί την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρί́ου 2019 θα εναρμονιστεί φέτος η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού́ Αθλητισμού́, με σύνθημα «Αγαπώ́ την Άθληση-Αγαπώ́ την Υγεία μου».

Η υφυπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, με εγκύκλιο που υπέγραψε, προτείνει οι σχολικές μονάδες να υλοποιήσουν εντό́ς του σχολικού ωραρίου τις παρακά́τω αθλητικές δρά́σεις (μεμονωμέ́να ή συνδυαστικά):

αερό́βιες κινητικέ́ς δραστηριότητες: βάδην, τρέξιμο, σκυταλοδρομία, ποδηλασία, σχοινάκι, χορός κ.ά., ομαδικά -ατομικά αθλήματα: καλαθοσφαίριση 3Χ3, ποδόσφαιρο 5Χ5, χειροσφαίριση, πετοσφαίριση, αντισφαί́ριση, επιτραπέ́ζια αντισφαίριση κ.ά. (με δυνατότητα δημιουργίας και μικτώ́ν ομά́δων).

Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, αναφέρει η εγκύκλιος, δύναται να αναπτυχθούν δράσεις σε συνεργασία με όμορες σχολικές μονάδες ή́ αθλητικά́ κέντρα- αθλητικές Ομοσπονδίες και αθλητικούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με την προϋπό́θεση ότι εάν απαιτηθούν μετακινήσεις πρέπει να τηρηθούν τα οριζό́μενα στις κείμενες διατάξεις.

Ό́σον αφορά στα ολιγοθέσια σχολεία τα οποί́α δεν διαθέτουν εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής προτείνεται η συνεργασία με άλλες σχολικές μονά́δες.

esos.gr