Ενημέρωση για το Ολοήμερο Σχολείο

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, θέτοντας ως στόχο την ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών και εκπαιδευτικών αναγκών, ενισχύει το Θεσμό τον Ολοήμερου Σχολείου και κατά το σχολικό έτος 2018-2019.

Για το λόγο αυτό σας ενημερώνουμε τα εξής: 

1. Οι γονείς που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους, για περισσότερες πληροφορίες αλλά και για τη συμπλήρωση της σχετικής δήλωσης, να απευθύνονται στον διευθυντή του σχολείου μέχρι τις 12 Ιουνίου 2018.

2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία τον Ολοήμερου Προγράμματος είναι 14 μαθητές.

3. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική καθ' όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους.

4. 'Ώρα λήξης διδακτικού ωραρίου Ολοήμερου 4:00 με δυνατότητα ενδιάμεσης αποχώρησης στις 3:00, εφόσον έχει κατατεθεί σχετική ενυπόγραφη δήλωση των γονέων-κηδεμόνων.