Εικόνες από την λίμνη Οζερός

Έχει έκταση περίπου 10 τετραγωνικών χιλιομέτρων και βάθος 8-10 μέτρων, η στάθμη της όμως παρουσιάζει έντονες μεταβολές. Ο Οζερός σχηματίζεται από νερά του Αχελώου που εγκλωβίζονται στην περιοχή, όταν αυτός υπερχειλίζει, αλλά και από μικρούς χειμάρρους

Το Τοπίο της Λίµνης Οζερός

Ο Οζερός µε μικρότερο μέγεθος από τις άλλες, που φθάνει τα 10 τετ. χλµ. βρίσκεται Β∆ της λίµνης Λυσιµαχίας έχει µήκος 5 περίπου χλµ., πλάτος 2,5 χλµ. και σχήµα ελλειψοειδές. Είναι τεκτονικής προέλευσης και την γένεσή της, την οφείλει στην ύπαρξη της μεγάλης ρηξιγενούς ζώνης από τον Αµβρακικό ως την λιµνοθάλασσα του Μεσολογγίου.

Πρόκειται για φραγµατογενή λίµνη που δηµιουργήθηκε από τον εγκλωβισµό των υδάτων από τιςπροσχώσεις του Αχελώου ποταµού, στον οποίο διοχετεύονται και τα πλεονάζοντα νερά της. Χαρακτηριστικό της γνώρισµα είναι η παρουσία του λόφου Λιγοβίτσι, δυτικά και νοτιοδυτικά µε απότοµες πλάγιες που δηµιουργεί τις βραχώδεις πλευρές της µε θαµνώδη βλάστηση ενώ το ανάγλυφο όλων των άλλων πλευρών της λίµνης είναι σχεδόν επίπεδο. Επίσης χαρακτηριστικά της γνωρίσµατα θεωρούνται οι καλαµιώνες και το Μοναστήρι του Λιγοβιτσίου.

Στην ανατολική πλευρά της απαντούν έλη µε βλάστηση που κυριαρχείται από τα είδη Scirpus maritimus, ενώ στις ακτές της, κοντά στην ροή του Αχελώου παρατηρούνται εκτεταµένα αγροτικά καλλιεργηµένα τοπία.

Με τα νερά της αρδεύονται περί τα 4.000 στρέµµατα.

Στις βορειοδυτικές πλευρές της υπάρχει µεγάλη έκταση ιλύος ενώ στις βόρειες και νότιες όχθες της απαντούν έλη, περιοχές µε άµµο, αµµοχάλικο, κροκάλες, και αλουβιακά εδάφη. Είναι ένας σηµαντικός υγροβιότοπος µε έντονο ορνιθολογικό ενδιαφέρον, αποτελώντας σηµαντικό πέρασµα για διάφορα αποδηµητικά πουλιά και τόπο αναπαραγωγής λίγων υδρόβιων. Είναι διαυγής ολιγοτροφική λίµνη και αποτελεί τόπο ψαρέµατος για πολλούς ψαράδες της περιοχής, ενώ εµπλουτίζεται µε γόνο ψαριών κάθε χρόνο. Η κατάσταση της χαρακτηρίζεται υποβαθµισµένη. Παραλίµνια, υπάρχει δρόµος και µονοπάτια όπου ο επισκέπτης µπορεί να απολαύσει µια βόλτα µε πολλές εναλλαγές τοπίου.

- Φωτογραφικό αρχείο Κώστα Καρακώστα SV1CQΝ.

Πηγή: Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής - Διεύθυνση Χωροταξίας

Αξιολόγηση, αναθεώρηση και εξειδίκευση του περιφερειακού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Φάση β’ – Στάδιο β1 - Τεύχος ΙΙΙ)

Μελέτη Τοπίου στο επίπεδο του ΠΠΧΣΑΑ της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας (2014)