Ανακοινώσεις του ΤΟΕΒ Καλυβίων

Α) Ανακοίνωση 

Φέρουμε σε γνώση των καλλιεργητών, ιδιοκτητών και μισθωτών ότι σύμφωνα με την υπ’αριθμ 11/13-12-2018 απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου και την σχετική διαδικασία όπως αναφέρεται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 7 του άρθρου 66 του ν. 4546/2018 (Α’ 101), στα γραφεία του ΤΟΕΒ ΚΑΛΥΒΙΩΝ  έχει αναρτηθεί πίνακας των υπόχρεων για την καταβολή των οφειλών από τα τέλη και εισφορές χρήσης 2018 απ’ όπου  μπορούν να λαβαίνουν γνώση των  οφειλών των και να υποβάλλουν τυχόν ενστάσεις μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από τη δημοσίευση του πίνακα. Μετά το τέλος της παραπάνω προθεσμίας και την έκδοση απόφασης επί των ενστάσεων, ο πίνακας οφειλετών καθίσταται οριστικός.

Οι υπόχρεοι οφειλέτες μπορούν να εξοφλούν ή να ρυθμίζουν την καταβολή των βεβαιωμένων οφειλών σε δόσεις καθώς μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την οριστικοποίηση του παραπάνω πίνακα, οι υπερήμεροι οφειλέτες με τις αντίστοιχες ετήσιες οφειλές τους θα αποστέλλονται σύμφωνα με τις διαδικασίες του παραπάνω Νόμου στις οικείες Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΔΟΥ)  για είσπραξη αυτών, εφαρμοζομένων των διατάξεων περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων.

Όσοι παραγωγοί έχουν οφειλές από τις προηγούμενες χρήσεις, πρέπει να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους ή να προβούν σε ρύθμιση της καταβολής τους σε δόσεις μέχρι της 12-6-2019.

Μετά την παρέλευση του διαστήματος αυτού, ο Οργανισμός θα καταρτίσει πίνακα με το σύνολο των οφειλών των εν λόγω οφειλετών και θα τον αποστείλει μέχρι της 12-8-2019 στην οικεία ΔΟΥ για είσπραξη.

Τέλος στους υπερήμερους οφειλέτες θα επιβάλλονται αναγκαστικά μέτρα και κυρώσεις όπως η διακοπή παροχής αρδευτικού ύδατος, σύμφωνα με το άρθρο 8 του από 13.9.1959 β.δ. (Α’ 243) το άρθρο 40 του ν.δ. 3881/1958(Α’ 181) και το Καταστατικό του Οργανισμού  ενώ σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 1240/105608/27-7-2018 έγγραφο του ΥΠ.Α.Α.Τ. τα αγροτεμάχια που βρίσκονται εντός της περιοχής δικαιοδοσίας του Οργανισμού για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης  Ενίσχυσης από το 2019, θα πρέπει να φέρουν βεβαίωση του ΤΟΕΒ ειδάλλως δεν θα μπορούν να δηλωθούν στη δήλωση ΟΣΔΕ.

(Καλύβια 21-12-18 Αριθμ. πρωτ: 485)

 

Β) Ανακοίνωση 

Φέρουμε σε γνώση των καλλιεργητών, ιδιοκτητών και μισθωτών της περιοχής δικαιοδοσίας του ΤΟΕΒ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ότι σύμφωνα με την περίπτωση (α) της παραγράφου 7 του άρθρου 66 του ν.4546/2018 (Α’ 101), οι υπόχρεοι για την καταβολή των δαπανών της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.δ. 1277/1972 (Α’ 213) πάγιες εισφορές, αρδευτικά τέλη και λοιπά δικαιώματα) υπέρ των Γενικών και Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ), υποχρεούνται να υποβάλλουν στον οικείο Οργανισμό, στην περιοχή δικαιοδοσίας του οποίου βρίσκονται τα ακίνητα ιδιοκτησίας τους που επωφελούνται από τα εγγειοβελτιωτικά έργα, δήλωση των στοιχείων επικοινωνίας και του αριθμού φορολογικού μητρώου τους (Α.Φ.Μ.) μέσα σε δώδεκα (12) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης, δηλαδή μέχρι τις 12-06-2019. 

Αν η χρήση του ακινήτου έχει παραχωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από τον ιδιοκτήτη του σε άλλο πρόσωπο και έχει συμφωνηθεί η καταβολή των οφειλών να γίνεται από το πρόσωπο αυτό, ιδιοκτήτης και παραχωρησιούχος υποβάλλουν κοινή δήλωση, που υπογράφεται και από τους δύο και περιλαμβάνει τα στοιχεία επικοινωνίας τους και τα ΑΦΜ τους.

Αν μεταβληθεί οποιοδήποτε από τα ανώτερα στοιχεία, οι υπόχρεοι οφείλουν να υποβάλλουν νέα δήλωση με τα επικαιροποιημένα στοιχεία μέσα σε δύο (2) μήνες από την μεταβολή.

Στους υπόχρεους, που δεν υποβάλλουν δήλωση μέσα στη  προθεσμία που ορίζεται, επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με τις πάγιες εισφορές  που οφείλουν για το αντίστοιχο διάστημα καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης. Στους υπόχρεους που υποβάλλουν ανακριβή δήλωση επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο ίσο με τις πάγιες εισφορές που αντιστοιχούν στο διάστημα από την υποβολή της ανακριβούς δήλωσης μέχρι τη διόρθωσή της.

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και έντυπο της δήλωσης διατίθεται στα γραφεία του Οργανισμού.

(Καλύβια 21-12-18 Αριθμ. πρωτ: 486)