Ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου για έκδοση πιστοποιητικών

Δευτέρα 2 Ιουλίου 2018

Ο Δήμος Αγρινίου εφαρμόζοντας το Νόμο 3852/2010, την εγκύκλιο 43/2010, το αριθμ. Πρωτ. ΤΑΔΚ 1325/6-12-2016 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών και το αριθμ. Πρωτ. ΓΠ/183/30-1-2017 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, σας γνωστοποιεί ότι:

Πιστοποιητικά γεννήσεων οικογενειακής κατάστασης πλησιεστέρων συγγενών, μονίμου κατοικίας, όπως και άνοιγμα οικογενειακών μερίδων, θα εκδίδονται μόνο στην έδρα του Δήμου Αγρινίου ήτοι: στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, 1ος όροφος, (οδός Χ. Τρικούπη 10).

Η χορήγηση των παραπάνω πιστοποιητικών για τις Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες θα γίνεται:

1. Είτε μέσω των ΚΕΠ και όπου δεν υπάρχουν,

2. Με απλή αίτηση του ενδιαφερόμενου στην Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα.